Privacystatement en toestemming voor gegevensgebruik op lampen24.be

De bescherming van uw privésfeer ligt ons na aan het hart. Daarom voeren wij alle procedures voor de gegevensverwerking (bijv. verzameling, verwerking en doorgifte) uit in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het Europese en Duitse recht inzake gegevensbescherming.

De hiernavolgende uitleg geeft u een overzicht welke gegevens van u op onze website opgevraagd worden, op welke manier deze gegevens gebruikt en doorgegeven worden, op welke manier u informatie over de aan ons verstrekte informatie kunt ontvangen en welke veiligheidsmaatregelen wij nemen om uw gegevens te beschermen.

 

 1.       Wie is uw aanspreekpartner (verantwoordelijke) voor uw privacykwesties?

 

Verantwoordelijke in de zin van privacy-rechtelijke voorschriften voor alle verwerkingsprocessen van gegevens via onze websites is:

 

Lampenwelt GmbH

Seelbüde 13

D-36110 Schlitz

Telefoon: +49 (0) 66 42 - 4 06 99 0

E-mail: info@lampen24.be

 

Contactgegevens van de functionarissen voor gegevensbescherming:

 

Lampenwelt GmbH

Seelbüde 13, 36110 Schlitz

E-mail: privacy@lampen24.be

Tel: +49 6642-40699-0

 

 

Aanvragen over gegevensbescherming en het geldend maken van de rechten van een betroffen persoon (zie ook beneden) vragen wij aan het bovengenoemde adres en t.a.v. onze functionaris voor privacybescherming te richten.

 

 2.       Welke gegevens hebben wij nodig van u voor het gebruik van onze websites? Welke gegevens worden bij het gebruik ervan verzameld en opgeslagen?

 

Persoonsgebonden gegevens zijn alle vormen van informatie, die op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("Betroffen persoon") betrekking hebben, zoals bijv. uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankgegevens en uw IP-adres.

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens en informatie van onze gebruikers in principe uitsluitend voor zover dit voor de beschikbaarstelling van een functionele website en van onze content en diensten en services noodzakelijk is. De vastlegging en het gebruik van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt gewoonlijk alleen plaats na toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het vooraf daadwerkelijk niet mogelijk is om deze toestemming te vragen en de verwerking van de gegevens toegelaten is onder bepalingen van de toepasselijke wetgeving.

 

Gebruiksgegevens

 

Bij het gebruik van onze website worden de volgende gegevens geregistreerd, waarbij de opslag uitsluitend interne op het systeem betrekking hebbende en statistische doelen dient, de zgn. gebruiksgegevens:

Naam van de opgeroepen pagina's, de gebruikte browser, het besturingssysteem en het domein, de datum en tijd van de toegang, gebruikte zoekmachines, namen van gedownloade bestanden en het geanonimiseerde IP-adres van de klant. E-commerce-gegevens (bestelde producten, prijs, aantal)

De gegevens worden eveneens in de logbestanden van ons systeem opgeslagen. Uitgesloten hiervan zijn het IP-adres van de gebruiker of andere gegevens, die de toewijzing van de gegevens naar een gebruiker mogelijk maken. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgebonden gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens is art. 6 lid 1 let. f AVG.

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een aflevering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. In gevallen waarin data worden opgeslagen voor de beschikbaarstelling van de website geldt dit, wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

De vastlegging van de data voor de beschikbaarstelling van de website en de opslag van de data in logbestanden is dwingend noodzakelijk voor het bedrijf van de website. Daarom bestaat voor de gebruiker geen mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opslag.

 

Registratie

 

Op onze webpagina bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens worden met behulp van een invoerformulier ingevuld en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden in het kader van het registratieproces verwerkt:

Volledige naam van de klant, resp. volledige firmanaam, e-mailadres, adres (factuur- en evt. afwijkend afleveradres), telefoonnummer en optioneel de geboortedatum.

Op het moment van de registratie werden bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

Login datum en tijd

Datum en tijd wanneer het account werd aangemaakt.

IP-adres

 

Mits de gebruiker een akkoordverklaring heeft afgegeven, is art. 6 lid 1 punt a AVG de wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens.

Is de registratie bedoeld voor de uitvoering van een contract, waarvan de contractant de gebruiker is, of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan geldt art.6 lid 1 let. b AVG als extra wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens.

Voor een eenvoudigere bestelling is registratie in het belang van de gebruiker, omdat de in het klantaccount opgeslagen bestelgegevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor toekomstige bestellingen. Wanneer u als gebruiker niet wilt dat er een klantaccount wordt aangemaakt, bent u ook welkom om als gast te bestellen.

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn.

Dit is het geval om een contract na te komen tijdens het registratieproces, of precontractuele maatregelen uit te voeren wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Ook na het afsluiten van het contract kan het noodzakelijk zijn om persoonsgebonden gegevens van de contractpartner op te slaan, om contractuele of wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.

Langlopende schuldovereenkomsten vereisen de opslag van de persoonsgebonden gegevens zolang het contract loopt. Bovendien moeten garantietermijnen in acht worden genomen en de opslag van gegevens voor belastingdoeleinden. Welke opslagtermijnen hiervoor moeten worden aangehouden, kan niet globaal worden vastgelegd, maar moet voor het betreffende afgesloten contract per individueel geval bepaald worden.

Als gebruiker heeft u onder privacy@lampen24.be te allen tijde de mogelijkheid de registratie teniet te doen of de opgeslagen gegevens over u te laten wijzigen.

Zijn de gegevens voor de uitvoering van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen noodzakelijk, dan is een voortijdige verwijdering van de gegevens alleen mogelijk voor zover niet-contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering niet in de weg staan.

 

Contactformulier

Op onze website hebben wij een contactformulier voor u geplaatst, waarmee u comfortabel elektronisch met ons contact op kunt nemen en uw wensen aan ons kenbaar kunt maken. Met het contactformulier verzamelen wij alleen uw naam en uw e-mailadres.

Voor de verwerking van de gegevens wordt u in het kader van het verzendproces om uw toestemming gevraagd en wordt u attent gemaakt op deze privacyverklaring.

Als alternatief is het mogelijk om via het beschikbaar gestelde e-mailadres contact op te nemen. In dit geval worden de via de e-mail doorgegeven persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de verwerking van uw wensen en kunnen voor dit doel via de aangegeven contactgegevens contact met u opnemen. Het gebruiken van deze gegevens voor marketingdoeleinden of het doorgeven aan derden gebeurt niet.

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die via het contactformulier of tijdens het verzenden van een e-mail worden doorgegeven, is art.6, lid 1 let. f AVG. Is een contactopname gericht op de afsluiting van een overeenkomst, dan is Art. 6 lid 1 letter b AVG een bijkomende wettelijke basis voor de verwerking.

De persoonlijke gegevens uit het invoerformulier gebruiken wij alleen voor de afhandeling van de contactopname. In geval van een contactopname per e-mail ligt daarin het vereiste gerechtvaardigde belang voor de verwerking van de gegevens.

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn. Voor de persoonsgegevens uit het invoerformulier en de per e-mail verzonden gegevens is dit het geval, wanneer de daaruit voortvloeiende conversatie met de gebruiker beëindigd is. De conversatie geldt als beëindigd, wanneer uit de omstandigheden of stand van zaken blijkt dat de betreffende aangelegenheid definitief afgehandeld is.

De tijdens het verzendproces additioneel vastgelegde gegevens worden ten laatste na een termijn van zeven dagen gewist.

De gebruiker heeft op elk gewenst moment de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens via privacy@lampen24.be te herroepen. Neemt de gebruiker contact met ons op, dan kan hij de opslag van zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment herroepen. In een dergelijk geval kan de conversatie niet worden voortgezet.

Alle persoonlijke en tot de persoon herleidbare gegevens die in het kader van de contactopname opgeslagen zijn, worden in dit geval verwijderd.

 

3.       Hoe worden mijn gegevens gebruikt en evt. aan derden doorgegeven en met welk doel wordt dit gedaan?

De door u ter beschikking gestelde persoonsgebonden gegevens gebruiken wij om uw aanvragen te beantwoorden en om uw bestelling in onze online-shop af te handelen. Voor de controle van uw kredietwaardigheid gebruiken wij uw gegevens alleen, wanneer wij bij uw bestelling op enigerlei wijze een risico aangaan, bijv. bij bestellen op rekening.

Een doorgifte of andersoortige overdracht van uw persoonsgebonden gegevens aan derden gebeurt alleen, wanneer de doorgifte bedoeld is voor de contractafhandeling of voor afrekeningsdoeleinden resp. voor de inning van de vergoeding noodzakelijk (bijv. verzendbedrijf- of betalingsdienstverlener) of wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Bovendien zijn wij gerechtigd persoonsgebonden gegevens voor incassodoeleinden door te geven en behouden wij ons het recht voor om gegevens uit te wisselen met organisaties voor bedrijfsbescherming (bijv. Schufa); dit natuurlijk alleen voor zover aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Af en toe zullen wij u in enquêtes anoniem vragen ons informatie te verstrekken. Deze hebben wij nodig om het aanbod interessanter voor u weer te geven en te allen tijde actuele informatie te kunnen aanbieden. Deze enquête is uiteraard vrijwillig, uw gegevens worden anoniem verzameld en vertrouwelijk behandeld. Identificatie van gebruikers is daardoor uitgesloten.

 

Bazaarvoice

 

Na uw inkoop bij ons nemen wij contact met u op. Wij gebruiken Bazaarvoice (Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd., Austin, Texas 78759), om ons productaanbod en onze service te optimaliseren, door u specifiek naar uw mening te vragen. De wettelijke basis voor het gebruik van de diensten is art. 6 lid 1 let. b AVG. De bovengenoemde doelstellingen zijn in ons rechtmatig belang in de zin van de bepaling.

Bazaarvoice is een gecertificeerd bedrijf conform het US-Privacy Shield, het certificaat voor gegevensbescherming tussen de EU en de VS, en derhalve onderworpen aan bijzondere verplichtingen inzake gegevensbescherming. Voor zover voor de verlening van de overeengekomen diensten noodzakelijk, verlenen wij deze dienstverlener toegang tot persoonsgegevens (naam en e-mailadres). De serviceprovider is contractueel verplicht alle gegevens uiterst vertrouwelijk te behandelen. Het is bovendien contractueel verboden de gegevens voor andere doeleinden te verwerken dan overeengekomen.

De data worden verwijderd, zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij vastgelegd zijn.

De gebruiker kan te allen tijde bezwaar maken tegen de ontvangst van verdere e-mails door op de afmeldingslink te klikken.

 

Betalingsafhandeling

 

Voor de betalingsafhandeling in onze onlineshop maken wij gebruik van de betaalsystemen van de externe betalingsdienstverlener PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna „PAYPAL“) en Amazon Payments Europe S.C.A. 5, Rue Plaetis - 2338 Luxemburg (hierna „Amazon Pay“). Wanneer u bijv. met creditcard, PayPal of Amazon Pay wilt betalen, wordt via een technische interface automatisch verbinding gemaakt met het door u gekozen online-betalingssysteem. De door u verstrekte betaalgegevens worden door middel van een versleutelde verbinding uitsluitend voor de afwikkeling van betalingen doorgegeven aan de betalingsdienstverlener en daar opgeslagen en verwerkt. De verwerking van de gegevens gebeurt ook uitsluitend voor de bovengenoemde afwikkeling van betaling van uw bestelling, waarbij de betaalgegevens van PAYPAL, resp. Amazon Pay evt. aan het door u aangegeven kredietbureau doorgegeven moeten worden om het betaalproces in gang te zetten en te autoriseren.  Zodra u het genoemde betaalsysteem als betaalmethode selecteert, stuurt PAYPAL, resp. Amazon Pay u via een interface direct naar het betreffende betaalsysteem; daar autoriseert u het betaalproces zelf door daar uw toegangsgegevens in te voeren.

In geval van kopen op rekening en de betaling per volmacht dragen wij de voor de betalingsafhandeling benodigde gegevens over aan SIT Solution for IT Payment GmbH, Eiffestr. 74, D-20537 Hamburg. In deze gevallen worden uw gegevens door de betalingsdienstverlener aan kredietbureaus doorgegeven om kredietinformatie te verkrijgen voor de beoordeling van het aansprakelijkheidsrisico.

Het instituut gebruikt de ontvangen informatie voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie. De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures berekend worden en waarin bij de berekening rekening wordt gehouden met adresgegevens. Belangen die voor bescherming in aanmerking komen worden conform de wettelijke bepalingen in acht genomen. U kunt deze controle met ingang voor de toekomst te allen tijde herroepen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina van onze kredietwaardigheidsbureaus.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 let. b AVG.

 

Meldingen over de status van uw bestelling

Om u na uw bestelling voldoende informatie over de verwerkings- en verzendstatus te geven, ontvangt u statusmeldingen op uw e-mailadres. Via een link aan het einde van elke e-mail kunt u ervoor kiezen om deze bestelling gerelateerde berichten op elk moment te annuleren. Wij sturen deze meldingen om u een optimale service aan te bieden na uw bestelling in onze winkel. Dit is voor ons van legitiem belang (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).

Wij maken gebruik van de diensten van parcelLab GmbH, Schillerstrasse 23, 80336 München, die de gegevens die nodig zijn om deze meldingen persoonlijke gegevens (naam, adres, ordernummer, e-mailadres) te trekken ontvangt en gebruikt ze uitsluitend voor het bovengenoemde doel door onze transfer. Meer informatie over de privacy van parcelLab GmbH is te vinden op: https://parcellab.com/en/privacy-policy/.

 

Verzendpartner

De levering van bestelde goederen vindt plaats in samenwerking met logistieke dienstverleners, transportbedrijven en partners. De hieronder vermelde gegevens kunnen voor de levering en het volgen van goederen worden overgedragen besteld: voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, optioneel: de details van het pakket winkels.

Waardebonnen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde

van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133

Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde

hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel

aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het

IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van

gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen

bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag

en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u

geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen

opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval

getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door

ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de

online richtlijnen voor gegevensbescherming op

http://www.sovendus.nl/verklaring_inzake_gegevensbescherming/

 

Doorgave in wettelijk aangelegen gevallen

 

Wij wijzen erop dat wij in individuele gevallen het recht hebben om op verzoek van de bevoegde autoriteit informatie te geven over gegevens, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op strafvervolging en om gevaar door de politieautoriteiten van de deelstaten te voorkomen.

 

4.       Verwijzing naar externe social-network-diensten

 

Op onze websites hebben wij links naar de social-media-platformen Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube. Dit gebeurt via een corresponderend symbool op onze websites, dat met het corresponderende logo van het betreffende social-media-platform gemarkeerd is en waarachter zich een corresponderende link bevindt naar onze corresponderende social-media-pagina. Social plug-ins (zoals de Facebook "Vind-ik-leuk"-button) zijn niet inbegrepen.

Met onze verwijzingen naar social media diensten brengen wij geen gegevens van u over naar deze diensten. Het gaat om normale hyperlinks, waarlangs meestal geen gegevens worden verzonden. Wanneer u de verwijzing aanklikt, wordt u doorgestuurd naar onze social-media-aanwezigheid bij de betreffende social-media-dienst. Een gegevensoverdracht vindt alleen plaats, wanneer u op uw gebruikersaccount ingelogd bent bij de betreffende social-media-dienst. U kunt dan content vanaf onze website direct aan de social-media-dienst koppelen of delen resp. in het geval van YouTube de video's van ons YouTube-kanaal bekijken. De respectievelijke social-media-dienst kan onder bepaalde omstandigheden te weten komen welke content u op onze websites heeft bekeken.

Verantwoordelijk voor de door ons gekoppelde social media diensten zijn uitsluitend:

  • voor Facebook en haar website is Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • voor Instagram en haar website is Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA; 
  • voor Pinterest en haar website is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;
  • voor YouTube en haar website is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., St. Bruno, CA 94066, USA;

 

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door de betreffende social media-dienst kunt u vinden in de privacybepalingen van de betreffende dienst. Deze zijn op het internet oproepbaar.

 

 

Onder de genoemde links vindt u onder andere ook informatie over instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privésfeer en over uw verdergaande rechten betreffende het verzamelen, verwerken en gebruik van uw gegevens door de betreffende social media-dienst.

U bent zelf voor de gegevensoverdracht aan de voornoemde sociale netwerkdiensten verantwoordelijk, omdat u door inloggen in uw betreffende sociale netwerk-account en volgen van de betreffende link zelf actief wordt en zo de verdere gegevensverwerking door de betreffende sociale netwerkdienst in gang zet.

 

5.       Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij ter bescherming van uw gegevens getroffen?

 

Wij hebben diverse veiligheidsmaatregelen genomen om persoonsgebonden informatie in aangemeten omvang en adequaat te beschermen.

Onze databanken worden door fysieke en technische maatregelen en procedurele maatregelen beschermd, die de toegang tot de informatie beperken tot speciaal bevoegde personen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Ons informatiesysteem bevindt zich achter een software-firewall, om de toegang van andere netwerken te verhinderen die met het internet in verbinding staan. Alleen medewerkers, die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren, krijgen toegang tot persoonsgebonden informatie. Onze medewerkers zijn met betrekking tot beveiliging en privacyprocedures opgeleid.

Bij de verzameling en overdracht van gegevens door onze internetpagina's maken wij gebruik van de gestandaardiseerde SSL-versleutelingstechniek. Persoonsgebonden gegevens worden bij het bestelproces via een SSL-versleuteling overgedragen, te herkennen aan het slot-symbool in de browser en in de adresbalk aan de toevoeging "https://".

Uw wachtwoord voor de toegang van onze website mag u nooit aan derden doorgeven en u moet dit wachtwoord regelmatig wijzigen. Bovendien kunt u voor de toegang naar onze website beter een ander wachtwoord kiezen, dan die u ook voor andere met een wachtwoord beschermde websites gebruikt (e-mailaccount, online-banking etc.). Wanneer u onze site wilt verlaten, moet u uitloggen en uw browser sluiten om zo te voorkomen dat niet geautoriseerde gebruikers toegang tot uw gebruikersaccount krijgen.

Tijdens de communicatie per e-mail kan volledige gegevensbeveiliging niet gegarandeerd worden.

 

6.       Direct marketing via e-mail (bijv. e-mailnieuwsbrief)

 

Als u op onze website goederen of diensten koopt en/of hierbij uw e-mailadres registreert, kunt u mails van Lampen24.be met betrekking tot transacties en producten ontvangen, los van de vraag of u een abonnement op onze nieuwsbrief hebt genomen. Het doel hiervan is om u reclame te kunnen sturen die aansluit op uw werkelijke of vermeende behoeften, maar niet om u lastig te vallen met nutteloze reclame. Daarvoor gebruikt Emarsys bij een bezoek aan onze website in uw browser cookies die onder andere uw browser-soorten, uw IP-adres (versleuteld en afgekort) en sessie- en cookie-ID’s registreren. Met deze gegevens stelt u ons in staat om uw shopping-historie (bijv. gekochte artikelen en/of gezochte productcategorieën) met pseudonieme data na te trekken en aan uw e-mailadres te koppelen. Via de instellingen van uw browser kunt het plaatsen van cookies deactiveren. Aan de hand van deze shopping-historie doen wij u gepersonaliseerde aanbiedingen voor producten via e-mail toekomen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons dit via info@lampen24.be te laten weten. Meer informatie over Emarsys treft u aan op https://emarsys.com. De rechtsgrond voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang conf. art. 6, lid (1), sub f AVG, namelijk in marketingdoeleinden. U kunt zich te allen tijde met slechts één klik op de link voor het afmelden, die zich aan het einde van elke e-mail met reclame bevindt, of bijv. via info@lampen24.be en daarmee bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de hiervoor vermelde doeleinden, zonder dat hiervoor andere kosten dan die voor overdracht volgens het normale basistarief ontstaan.

 

6.1 Nieuwsbrief

Op onze website bestaat de mogelijkheid om u kosteloos te abonneren op een nieuwsbrief. Daarbij worden bij de aanmelding voor de nieuwsbrief de gegevens uit het invoerscherm verwerkt (e-mailadres als verplicht veld en optioneel de aanspreekvorm, voor- en achternaam en geboortedatum; bij zakelijke klanten ook de bedrijfsnaam). De verwerking van uw gegevens gebeurt met zo lang, als het abonnement duurt. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming conf. art. 6, lid (1), sub a) van de AVG. Hiervoor maken we gebruik van de double-opt-in-procedure (DOI-procedure), waarbij u zich via een bevestigingslink definitief aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Herroepingsrecht: Deze aanmelding kunt u te allen tijde voor de toekomst herroepen, door op de link voor afmelden aan het einde van de nieuwsbrief te klikken of door een informele e-mail aan info@lampen24.be te doen toekomen. De afmelding gebeurt, zonder dat hiervoor andere kosten dan die voor overdracht volgens het normale basistarief ontstaan. Uw gegevens worden als gevolg van het afmelden niet meer voor verzending van nieuwsbrieven gebruikt.

 

6.2 Nieuwsbrief-tracking

 

In onze e-mail berichten maken wij gebruik van zogenaamd nieuwsbrief-tracking. Daardoor wordt onder andere geëvalueerd, hoe vaak de e-mail geopend wordt en wordt geëvalueerd waar binnen de nieuwsbrief geklikt is. Wij gebruiken deze technologie om vast te stellen hoeveel belangstelling bestaat voor bepaalde onderwerpen en om te meten hoeveel effect wij met onze communicatiemaatregelen bereiken. Daarin ligt ook ons gerechtvaardigd belang conf. art. 6, lid (1), sub f van de AVG. Deze gegevens worden als pseudonieme data opgeslagen. Wij wisselen deze gegevens met niemand uit en wij doen geen poging om het doorklikken te koppelen aan afzonderlijke e-mailadressen.

 

6.3 Geadresseerde reclame per post

Optioneel kunnen wij de bij uw bestelling verzamelde gegevens gebruiken voor verzending van transactie- en/of product gerelateerde berichten, waaronder aanbiedingen of acties, per post toe te sturen. Mocht u het niet eens zijn met het toesturen van geadresseerde reclame per post, kunt u ons dit te allen tijde via info@lampen24.be of elk ander contactadres van ons meedelen, zonder dat hiervoor andere kosten dan die voor overdracht volgens het normale basistarief ontstaan.

 

 

7.       Nieuwsbrief-tracking

 

In onze e-mailberichten maken wij gebruik van de zgn. nieuwsbrief-tracking. Dit resulteert in een evaluatie van de openingsscore van de e-mails en een klikanalyse binnen de nieuwsbrief. Wij gebruiken deze techniek om de score aan interesses in bepaalde thema's vast te stellen en de effectiviteit van onze communicatievoorzieningen te meten. Daarin ligt ook ons gerechtvaardigde belang conform art.6 lid 1 let. f AVG. Deze gegevens worden per segment en anoniem opgeslagen. We wisselen deze informatie met niemand uit en we ondernemen geen poging om “click-throughs” te koppelen aan individuele e-mailadressen. De individuele gebruikersgegevens worden na de anonieme totaalanalyse - uiterlijk na 18 maanden - verwijderd.

 

8.       Blog met communicatiefunctie

 

Voor de communicatiefunctie op deze site wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van het plaatsen van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Wij hebben uw e-mailadres nodig om met u in contact te kunnen komen, in geval een derde uw openbaar gemaakte content als onwettig reclameert. Tevens houden wij ons het recht voor, commentaar te verwijderen, wanneer deze door derden als onwettig wordt bepaald.

Uw IP-adres wordt tegelijk met uw commentaar opgeslagen. Het opslaan van het IP-adres gebeurt om veiligheidsredenen en voor het geval, dat de betroffen persoon door een afgegeven commentaar de rechten van een derde schendt of onwettige content plaatst.

Het commentaar en de daarmee gekoppelde gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website tot het betreffende commentaar gewist is, of het commentaar vanuit wettelijke maatstaven moet worden verwijderd (bijv. beledigend commentaar).

Mits de gebruiker een akkoordverklaring heeft afgegeven, is art. 6 lid 1 punt a AVG de wettelijke basis voor de opslag van de commentaren.

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van IP- en e-mailadres is art. 6 lid 1 let. f AVG.

Gebruikers kunnen zich op navolgende commentaren abonneren. Gebruikers krijgen een bevestigingsmail om te controleren of zij de eigenaar van het ingevoerde e-mailadres zijn. Gebruikers kunnen een lopend commentaarabonnement te allen tijde opzeggen. De betreffende aanwijzing daarvoor vindt u in de bevestigings-e-mail.

 

 9.       Live-Chat

 

Wij bieden optioneel een chatconsult aan, een Live-Chat-Software van Salesforce.com Inc., The Landmark at One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten (hierna "Salesforce"). Salesforce is een actieve deelnemer van het EU-VS. Privacy Shield Framework, dat u hier kunt zien: https://www.privacyshield.gov/participant.

Tijdens het verwerken van de chatsessie verzamelt Salesforce de volgende gebruikersinformatie: locatie, IP-adres, status en informatie van het verzoek, browser, besturingssysteem, taal en versie van de browsersoftware, bezoekersidentificatie. De wettelijke basis voor het chatconsult is art. 6 lid 1 let. f AVG. We bieden deze service om ons aanbod nog aantrekkelijker te maken met behulp van hulp- en servicekenmerken. Dit is ook de legitieme interesse in het gebruik van chat-advies. Zie het Privacybeleid van Salesforce op https://www.salesforce.com/company/privacy/ voor meer informatie.

 

10.   Bij gebruik van onze website wordt een cookie op uw computer geplaatst. Wat betekent dit?

 

Wij gebruiken op onze website zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine hoeveelheden gegevens in de vorm van tekstinformatie, die de webserver naar uw browser stuurt. Deze worden altijd op uw vaste schijf geplaatst. Cookies kunnen altijd alleen door de server, die ze eerder ook heeft opgeslagen, gelezen worden en ontvangen informatie over wat u hebt bekeken op een website en wanneer. Cookies zelf identificeren alleen het IP-adres van uw computer en slaan kleine beetjes persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld uw naam op. De in de cookies opgeslagen gegevens worden niet aan uw persoonlijke gegevens (naam, adres etc.) gekoppeld.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te kunnen inrichten. Enkele elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser ook na een wisseling van pagina kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken op onze website tevens cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken.

De concreet op onze site gebruikte cookies vindt u hier. Daar vindt u ook alle informatie voor de gebruiksdoeleinden en opslagtermijn.

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker worden door technische maatregelen geanonimiseerd. Op deze manier kunnen de gegevens niet meer worden herleid tot de oproepende gebruiker. De data worden niet samen met andere persoonsgebonden gegevens van de gebruiker opgeslagen.

U kunt zelf beslissen of u cookies toelaat. Allereerst kunt u door het wijzigen van uw browser-instellingen (meestal te vinden onder “Opties” of “Instellingen” in het browser-menu) de keuze; alle cookies accepteren, bij het plaatsen van een cookie geïnformeerd worden, of alle cookies weigeren. Anderzijds kunt u met een banner die bij het eerste bezoek aan onze website weergegeven wordt en naar deze privacyverklaring verwijst, vrij de keuze maken, of u ons toestaat cookies te plaatsen of dat u dit liever niet wilt.

 

Met de toestemming door de banner stemt u erin toe, dat wij cookies op uw computer plaatsen en wij de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden mogen verwerken.

Een toestemming kunt u te allen tijde op de onder 1 genoemde contactgegevens herroepen. De rechtmatigheid op grond van de toestemming tot en met het moment van herroeping verzamelde gegevens blijft hierdoor onaangetast.

 

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens en gebruik van technisch noodzakelijke cookies en cookies voor analyse-doeleinden is art. 6 lid 1 let. f AVG. 

Het gebruik van technisch noodzakelijke cookies vindt plaats om het gebruik van websites voor de gebruiker te vereenvoudigen. Enkele functies van onze website kunnen zonder gebruik van cookies niet worden aangeboden. Voor deze functies is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawisseling weer wordt herkend.

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken.

Het gebruik van analyse-cookies vindt plaats om de kwaliteit van onze website en haar content te verbeteren. Door de analysecookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod continu optimaliseren.

Deze doeleinden gelden ook als ons gerechtvaardigde belang in de verwerking van persoonsgegevens onder Art. 6 lid 1 punt f AVG.

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en worden door deze aan onze website doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van de cookies. Door een wijziging van de instellingen in uw internetbrowser kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk gewenst moment worden gewist. Dit kan ook geautomatiseerd plaatsvinden. Worden cookies voor onze website gedeactiveerd, dan bestaat de mogelijkheid dat niet meer alle functies van de website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

11.      Gebruik van diensten voor marketing- en analyse-doeleinden

 

a)      Wij maken gebruik van Google Analytics. Wat betekent dit voor uw gegevens?

 

Google Analytics

 

Op onze websites gebruiken wij Google Analytics, een web-analysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken (zie ook 9). De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de exploitant van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet in verband gebracht met andere gegevens bij Google. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google, alsmede de verwerking daarvan door Google verhinderen door de onder de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

Als alternatief voor het installeren van de browser-plug-in, vooral in internet-browsers van mobiele apparaten, kunt u voorkomen dat deze door Google Analytics wordt verzameld door op de volgende link te klikken:

Google Analytics deactiveren

 

Daardoor wordt een zgn. opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst, dat de toekomstige registratie van uw gegevens door Google Analytics bij bezoeken aan deze website verhindert.

Let er hierbij op, dat, mocht u cookies in uw browser-instellingen verwijderen, dit tot gevolg kan hebben, dat ook de opt-out-cookie van Google Analytics verwijderd wordt en evt. opnieuw door u geactiveerd moet worden.

Meer informatie over de werkwijze van Google Analytics en de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid die van toepassing zijn op deze service, vindt u onder https://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. onder https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Wij willen u er bovendien op wijzen, dat op onze website Google Analytics de uitbreiding anonymizeIP gebruikt wordt en daarom IP-adressen alleen afgekort verder verwerkt worden om het herleiden naar personen uit te sluiten.

 

b)      Wij maken gebruik van Mouseflow. Wat betekent dit voor u?

 

Wij maken op onze website gebruik van Mouseflow. Exploitant van Mouseflow is Mouseflow Aps., Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen V, Denemarken.

De software geeft ons de mogelijkheid, het gebruikersgedrag van onze bezoekers te analyseren door de meting en evaluatie van kliks, muisbewegingen e.d. op onze website. De informatie die een tracking code en cookies bevatten, worden verzonden naar de mouseflow-server. Het verkregen IP-adres wordt automatisch door Mouseflow geanonimiseerd en uitsluitend in deze vervreemde vorm opgeslagen. Bovendien krijgen website-bezoekers een "unieke gebruikersidentificatie (UUID)" toegewezen. Gebruikers die terugkomen op onze website kunnen daarmee herkend worden, zonder hiervoor een koppeling met persoonsgebonden gegevens (zoals bijv. het IP-adres) te hoeven maken. Met het gebruik van onze website stemt u in met het gebruik van Mouseflow. Met de link https://mouseflow.de/opt-out/ kunt u het verzamelen en gebruik van uw gegevens door Mouseflow verhinderen.

Meer over de gegevensbepalingen en gebruiksbepalingen over Mouseflow vindt u hier: https://mouseflow.de/privacy/.

 

c)       Op onze websites maken wij gebruik van zgn. retargeting- resp. remarketing-technologie. Wat betekent dit?

 

Op onze websites maken wij gebruik van technologie voor de zgn. retargeting- resp. remarketing. Hierbij gaat het om is een traceerprocedure op het gebied van online marketing, waarbij bezoekers van een website worden gemarkeerd en vervolgens gericht op andere websites worden aangesproken. Wij gebruiken deze nieuwe technologie om ons aanbod nog aantrekkelijker vorm te geven en u over actuele aanbiedingen, die u al eens een keer bij ons in de onlineshop heeft bekeken, te informeren en weer terug in uw herinnering te roepen.

Technisch wordt of op uw computer na elke retargeting-dienst een extra cookie opgeslagen, of het al in uw geplaatste cookie (zie ook 9) gebruikt, die u resp. uw computer of uw browser als internetgebruiker door het zgn. cookie-ID meestal anoniem wordt geïdentificeerd en uw surfgedrag wordt geregistreerd, in het bijzonder welke websites u bij ons heeft opgevraagd. Het cookie kan dan door de targeting-aanbieders, waar wij mee wij samenwerken, gelezen en geanalyseerd worden. Dit heeft tot gevolg, dat u ook op andere websites reclame van onze producten of adviezen voor vergelijkbare producten van derde aanbieders bijv. als gepersonaliseerde advertentiebanner te zien krijgt.

Bij de diensten DoubleClick Remarketing Pixel en Facebook Remarketing vervullen zgn. web-bugs een soortgelijke functie als cookies, waar u echter als gebruiker van onze websites niets van merkt. Web-bugs of ook „clear GIFs“ zijn kleine ca. 1*1 Pixel grote GIF-bestanden, die in andere grafieken, e-mails o.a. Verborgen kunnen worden. Web-bugs sturen uw IP-adres, het internetadres (URL), het tijdstip, waarop de web-bug werd bekeken, uw browsertype en eerder geplaatste cookie-informatie aan een webserver.

De uit uw surfgedrag via cookies of web-bugs verzamelde gegevens kunnen niet gebruikt worden om u, als bezoeker van onze websites, persoonlijk te identificeren. De gegevens worden door ons alleen gebruikt om ons aanbod te verbeteren en om het gebruikersgedrag op onze websites te analyseren (bijv. Reacties op advertenties); een ander gebruik, of doorgave aan derden gebeurt niet.  Deze gegevens zijn anoniem en worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens op uw computer of met een database. Indien nodig gebruiken wij deze technologie ook in onze nieuwsbrief.

Om web-bugs op onze websites te voorkomen, kunt u gebruik maken van tools zoals webwasher, bugnosys of AdBlock. Om web-bugs in onze nieuwsbrief te voorkomen, kunt u het best uw mailprogramma zo instellen dat in berichten geen HTML wordt weergegeven. Web-bugs worden ook voorkomen, wanneer u uw e-mails offline leest. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen web-bugs gebruiken, om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, of zulke gegevens aan derde aanbieders en marketingplatformen over te dragen.

 

Google DoubleClick Remarketing-Pixel en Google AdWords Remarketing of „soortgelijke doelgroepen“

 

Op onze websites gebruiken wij DoubleClick Remarketing-Pixel en Google AdWords Remarketing of „soortgelijke doelgroepen“, beide diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland („Google“). Met behulp van deze diensten kunnen wij u advertentieboodschappen in combinatie met onze onlineshop, interessante productaanbiedingen, op de website van andere aanbieders, die ook deze diensten van Google gebruiken ("Partner” in het Google Display Netwerk), tonen. Bovendien kunnen wij u m.b.v. Google AdWords Remarketing per boodschap op websites van andere aanbieders in het Google Display-netwerk eraan herinneren uw bestelling af te sluiten, indien u kort daarvoor een bestelling in onze onlineshop heeft afgebroken. Dit gebeurt onder het gebruik van de cookie-technologie (zie ook 9).

Google slaat hiervoor een klein bestandje met een nummerreeks (zgn. cookie-ID) op om u als bezoeker van onze website te onthouden en om verdere anonieme gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen.  Het cookie-ID wordt door ons opgeslagen en dient als eenduidige identificatie van uw browser en niet om u als persoon te kunnen identificeren. Uw persoonsgebonden gegevens worden door deze diensten niet verzameld of opgeslagen.

Google Remarketing gebruiken wij voor cross-device. Dit betekent, dat wanneer u bijv. uw inkoop in onze onlineshop op uw smartphone begint en op uw laptop afsluit, kunt u met de hiervoor genoemde gepersonaliseerde advertentieboodschap ook op het andere, door u gebruikte apparaat, bereiken. Dit kan echter alleen, wanneer u Google heeft toegestaan dat uw web- en app-browser-verloop van Google aan uw Googleaccount gekoppeld wordt en informatie van uw Googleaccount voor het personaliseren van informatie gebruikt worden die u in het web zien. Google gebruikt in dit geval de gegevens van deze aangemelde gebruiker samen met Google Analytics-gegevens, om doelgroeplijsten voor cross-device-remarketing te maken en te definiëren. Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics Google-geverifieerde ID's van deze gebruikers. Deze gegevens van Google worden tijdelijk gekoppeld aan onze Google-Analytics-bestanden om onze doelgroepen te vormen.

Controleer alstublieft de privé-instellingen van uw Google-account om te voorkomen dat Google uw web- en app-browserproces aan uw Google-account koppelt.

Om u aan een afgebroken bestelling bij ons in de onlineshop per boodschap te kunnen helpen herinneren, worden aan Google geen persoonsgebonden gegevens overgebracht, behalve dan het feit, dat u onder het verkregen cookie-ID een bestelling bij ons in de onlineshop wilde plaatsen en dit afgebroken heeft en de totaalprijs van de voorgenomen bestelling ("Winkelwagen-overdracht").

Meer informatie over de remarketing-diensten van Google, de details over de manier waarop wij uw informatie over deze diensten verwerken en het privacybeleid van Google, vindt u onder https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Het gebruik van cookies door Google kunt u permanent deactiveren, wanneer u de onder de volgende link (https://www.google.com/settings/ads/plugin) beschikbare browser-plug-in download en installeert of de overeenkomstige bezwaar-link in het grijs weergegeven hokje verder beneden in deze paragraaf aanklikt en de evt. dan verschijnende verdere aanwijzingen opvolgt.  Met behulp van de reclame-instellingen van Google kunt u zelf bepalen, welke reclame u ziet en interessante reclame deactiveren.

 

Prudsys

Deze website gebruikt Prudsys voor persoonlijke productaanbevelingen. Prudsys gebruikt hiervoor uw winkelgeschiedenis. Dit omvat met name artikelen en productcategorieën die u al hebt bekeken, gezocht of gekocht. Deze gegevens worden opgeslagen in een pseudonieme vorm en verwerkt door prudsys AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. We gebruiken deze gegevens om u persoonlijke productaanbevelingen te sturen en zo uw winkelervaring te verbeteren. U kunt Prudsys op elk moment deactiveren door op de link hier onder te klikken. Houd er rekening mee dat we u in deze browser dan geen aanbevelingen meer kunnen doen die zijn afgestemd op uw behoeften.

 

Criteo

 

Op onze websites plaatsen wij ook Criteo-Services („Criteo“), een dienst van Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk (http://www.criteo.com/nl). Bij deze dienst gaat het eveneens om een retargeting-dienst zoals boven algemeen geschreven, die talrijke andere derde aanbieders in een netwerk bundelt om een mogelijke grote bandbreedte van geïnteresseerde gebruikers advertenties en andere reclamemiddelen te kunnen aanbieden.

Criteo plaatst bij een bezoek aan onze websites een zgn. anonieme browser-cookie ("Tagging") in uw browser. U ontvangt dan als "getagde” gebruiker een anonieme identificatie, waarbij naar eigen zeggen van Criteo geen persoonsgebonden gegevens worden verzameld. Deze browser-cookie houdt alleen de producten bij die u op onze websites bekijkt, resp. de websites die u bezocht heeft. Door de browser-cookie is het mogelijk u ook tijdens een bezoek aan andere websites, waarvan de exploitanten ook Criteo gebruiken, te herkennen en u daar doelgerichte en interessante advertenties van ons te tonen.

Meer informatie over Criteo, de details over de manier waarop wij uw informatie over deze dienst verwerken en het privacybeleid van Criteo, vindt u onder https://www.criteo.com/privacy/.

Om het gebruik van Criteo in uw browser te deactiveren, moet u op de betreffende link klikken in het grijs weergegeven hokje meer naar beneden in deze paragraaf.

 

Facebook Remarketing

 

Op onze websites maken wij ook voor retargeting, resp. en remarketing-doeleinden gebruik van "Custom Audiences", een dienst van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten ("Facebook"). Met behulp van deze dienst kunnen wij u doelgericht met advertenties aanspreken, waarbij zgn. Facebook-ads voor onze websites ingeschakeld worden, wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt.

Hiervoor hebben wij op onze websites zgn. Remarketing-Pixels van Facebook geïmplementeerd. Dit zijn Code-snippets, die in de gelegenheid zijn uw browsertype via de browser-ID - de individuele vingerafdruk van uw browser - te identificeren en te herkennen dat u onze website bezocht heeft en wat u precies bij ons bekeken heeft. Bij een bezoek aan onze websites wordt via het pixel een directe connectie met de servers van Facebook gemaakt. Facebook is in staat, u aan de hand van de browser-ID te identificeren, omdat deze met anderen bij Facebook bij uw gebruikersaccount opgeslagen gegevens van u gekoppeld worden. Facebook levert dan geïndividualiseerde, op uw behoefte toegestemde advertenties van ons op uw Facebook-tijdlijn en op andere plekken van Facebook.

Wij zijn zelf niet in staat u via de Facebook-pixel persoonlijk te identificeren, omdat op uw browser-ID na, geen verdere persoonsgebonden gegevens via de remarketing-pixel van Facebook bij ons opgeslagen worden.

Meer informatie over Custom Audiences van Facebook, de details over de manier waarop wij uw informatie over deze dienst verwerken en het privacybeleid van Facebook, vindt u onder https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt het gebruik van Facebook Remarketing deactiveren, wanneer u op de betreffende link klikt in het grijs weergegeven hokje meer naar beneden in deze paragraaf. Daarvoor moet u bij Facebook-account aangemeld zijn.

 

Wanneer u niet wilt, dat u van de betreffende targeting-dienst gegenereerde reclame te zien krijgt, kunt u tegen het gebruik van de retargeting-technologie op onze website bezwaar maken, door uzelf bij de betreffende targeting-dienst af te melden. De betreffende links naar de websites van de met ons samenwerkende targeting-diensten luidt als volgt:

Details voor de gegevensverwerking door de betreffende targeting-dienst kunt u vinden bij de privacybepalingen van deze dienst, waarvan wij alvast een link voor u van gemaakt hebben. Door het aanklikken van deze link krijgt u informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van targeting-diensten op uw computer.

 

Google AdWords Conversion Tracking

 

Op onze websites plaatsen wij de functie Google AdWords Conversion Tracking, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland („Google“). Wanneer u op een met Google geschakelde AdWords-advertentie klikt, wordt een zgn. Conversion-Tracking-Cookie op uw computer opgeslagen. Dit cookie is 30 dagen geldig en bevat geen persoonsgebonden gegevens, zodat wij u niet persoonlijk kunnen identificeren.

Met behulp van de conversie-tracking kunnen wij en ook Google herkennen, welke AdWords-advertenties u heeft aangeklikt en of u via deze advertentie naar onze website werd doorgestuurd, voor zover u onze websites bezoekt en de geldigheid van de cookies nog niet beëindigd is. Wij ontvangen van Google een eigen cookie, dat verschilt van de cookies van andere klanten van deze Google-dienst, zodat wij slechts een reikwijdtemeting van onze eigen cookies (en niet over alle websites van klanten van de Google-dienst AdWords) kunnen uitvoeren. Het cookie wordt gebruikt om een eigen conversiestatistiek te maken van klanten die onze websites via AdWords-advertenties bezoeken.

Om bezwaar te maken tegen deelname aan Google AdWords Conversion Tracking, moet u het opslaan van Google Tracking-cookies met een desbetreffende instelling in uw browser deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in onze Conversion Tracking-statistiek.

Meer informatie over Google AdWords Conversion Tracking, de details over de manier waarop wij uw informatie over deze diensten verwerken en het privacybeleid van Google, vindt u onder https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Alle diensten worden voor reclame- en marketingdoeleinden gebruikt om ons aanbod aantrekkelijker te maken en u een prettige winkelervaring te bieden. Zoals eerder bij de individuele diensten beschreven, nemen wij uw recht op privacy serieus, waarin u bezwaar kunt maken tegen alle diensten en wij u vooraf over deze privacybescherming informeren. De wettelijke basis voor het voornoemde gegevensverwerkingsproces is art. 6 lid 1 let. f AVG.

 

Overheat

 

Wij gebruiken overheat.de, een webanalyse-tool van de firma „overheat UG (beperkte verantwoordelijkheid)“ gevestigd in Haus Alsbach 2, 51766 Engelskirchen, Duitsland. Daarmee worden interacties van willekeurig geselecteerde, individuele bezoekers met de internetsite anoniem vastgelegd. Zo ontstaat een logboek van bijv. muisbewegingen en -kliks met het doel verbeteringsmogelijkheden voor de actuele internetsite aan te geven. Bovendien wordt informatie met betrekking tot het besturingssysteem, de browser, ingaande en uitgaande verwijzingen (links), geografische herkomst, resolutie en type apparaat geëvalueerd. Deze informatie is niet persoonsgebonden en wordt door overheat.de niet aan derden doorgegeven. Wanneer u een registratie niet wenst, kunt u deze op alle internetsites die overheat gebruiken, door het plaatsen van een DoNotTrack-header in uw browser te deactiveren. Informatie daarover vindt u op de volgende site: http://overheat.de/opt-out.html

 

12.       Rechten van betroffen personen

 

Worden persoonsgebonden gegevens van u verwerkt, dan bent u betroffen in de zin van AVG en heeft u de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke:

 

Informatie, correctie, beperking van verwerking en verwijdering

 

U heeft te allen tijde recht op kosteloze informatie over uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking via onze websites.  Bovendien heeft u het recht op correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, indien aan de wettelijke eisen hiervoor is voldaan.

 

Recht op overdraagbaarheid van data

 

U heeft het recht om de op u betrekking hebbende persoonsgegevens, die u ons als verantwoordelijke beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen. Wij kunnen aan dit recht voldoen door een csv-export van de over u verwerkte klantgegevens te leveren.

 

Recht op informatie

 

Heeft u uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend gemaakt jegens de verantwoordelijke, dan is deze verplicht alle ontvangers, waaraan de op u betrekking hebbende persoonsgegevens geopenbaard zijn, te informeren dat de gegevens gecorrigeerd of verwijderd zijn of dat de verwerking ingeperkt is, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onredelijke inspanningen zou vereisen.

U heeft het recht om van de verantwoordelijke te eisen dat deze u informeert over deze ontvangers.

Recht op bezwaar

 

U heeft het recht om redenen die op uw speciale situatie gebaseerd zijn, op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van Art. 6 lid 1 let e of f AVG; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profiling.

De verantwoordelijke verwerkt de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer, tenzij deze dwingende, te verdedigen redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer de verwerking plaatsvindt om juridische aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens verwerkt in het kader van direct marketing, dan heeft u het recht op elk gewenst moment bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens voor dergelijke wervingsactiviteiten; dit geldt ook voor profiling voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Maakt u bezwaar tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, dan worden de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

U heeft de mogelijkheid om in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht de richtlijn 2002/58/EG - uw herroepingsrecht uit te oefenen middels geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties worden gebruikt.

 

Herroepbaarheid toestemmingsverklaringen op basis van de wetgeving gegevensbescherming

 

Bovendien kunt u te allen tijde uw aan ons afgegeven toestemmingen met werking voor de toekomst intrekken onder de beneden aangegeven contactgegevens.

 

Geautomatiseerde beslissing in individuele gevallen inclusief profiling.

 

U heeft het recht niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - berustende beslissing te worden onderworpen die voor u juridische gevolgen heeft of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk benadeelt. Dit geldt niet, wanneer de beslissing

 

(1)    noodzakelijk is voor de afsluiting of tenuitvoerlegging van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke,

(2)    op basis van rechtsvoorschriften van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toegelaten is en deze rechtsvoorschriften aangemeten maatregelen voor de bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen inhouden of

(3)    met uw uitdrukkelijke toestemming plaatsvindt.

 

Deze beslissingen mogen echter niet op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9 lid 1 AVG berusten, voor zover niet Art. 9 lid 2 punt a of g AVG van toepassing is en aangemeten maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen zijn genomen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de verantwoordelijke geëigende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op een tussenkomst door een persoon namens de verantwoordelijke, op de mogelijkheid om het eigen standpunt toe te lichten en op aanvechting van de beslissing behoren.

 

Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie

 

Ongeacht andere mogelijkheden om administratief of langs gerechtelijke weg bezwaar aan te tekenen, heeft u het recht bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar u woont, u werkt of waar de vermoedelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens een inbreuk op de DSGVO vormt.

De toezichthoudende instantie waarbij de klacht wordt ingediend, informeert de indiener over de stand van zaken en de resultaten van het bezwaar inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen volgens Art. 78 AVG.

 

13.   Wijziging van deze privacyverklaring

 

Wij behouden ons het recht voor, deze privacyverklaring om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Laat u zich daarom regelmatig op deze pagina informeren over eventuele wijzigingen van deze privacyverklaring.

 

 

  • Keuze uit 40.000 lampen
  • Gratis verzending vanaf € 50
  • Gratis retourneren
  • 30 dagen bedenktijd

Exclusieve acties, alleen voor nieuwsbriefabonnees

Meld je nu aan voor de nieuwbrief en profiteer meteen!

€ 10 korting

*Bij een minimale uitgave van € 75. Niet geldig in combinatie met andere acties.