Nog maar

11% vanaf €109 & 14% vanaf €179

Hot Deals: tot -65% op indoor & outdoor

Algemene voorwaarden 

Identiteit

Naam: Lampenwelt GmbH, handelend onder de naam "Lampen24.be"

Vestigingsadres:

Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Duitsland

> Onze contactmogelijkheden

Geregistreerd bij het Duitse Handelsregister onder nummer: Amtsgericht Gießen HRB 8407
Btw-nummer volgens § 27 a de wet omzetbelasting: DE 815 559 897
WEEE-Reg.-Nr.: 947024

 

Prijzen en informatie
Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van uw beeldschermkwaliteit. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en eventuele recyclagebijdrage.

 

Uitvoering overeenkomst
Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze en binnen welke termijn levering zal plaatsvinden. Levering vindt in ieder geval plaats binnen 30 dagen. Wanneer goederen niet (tijdig) leverbaar zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u akkoord gaan met de nieuwe leverdatum of het aangeboden alternatief, of u kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden.

De levertijd gaat bij vooruitbetaling in op de dag nadat de betalingsopdracht aan de bank van afgifte is gegeven of, bij andere wijzen van betaling, op de dag na de sluiting van het contract en loopt af bij het verstrijken van de laatste dag van de termijn. Indien de laatste dag van de termijn valt op een zondag of op een door de staat erkende algemene feestdag op de plaats van levering, wordt deze dag vervangen door de eerstvolgende werkdag.

 

Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 50 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 50 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (zie bijlage aan het einde van deze algemene voorwaarden) voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

 

Lampenwelt GmbH

Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Duitsland

E-mail: service@lampen24.be

Telefoon: 02 588 14 88

 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u  terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u  de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u  uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen wij u  voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u  de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U  dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 50 dagen na de dag waarop u  het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 50 dagen is verstreken.

Voor de kosten en het verzenden van een retour bent u zelf verantwoordelijk. Wanneer er sprake is van een beschadigd, defect of verkeerd geleverd product stellen wij vast of er garantie van toepassing is en bepalen wij de wijze van repareren en/of terugzenden. In dat geval komen de verzendkosten voor retour te vervallen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Betaling
U dient de betaling volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethode te voldoen. Voldoet u niet aan de betalingsverplichting, dan stellen wij u hiervan op de hoogte en heeft u nog 14 dagen om aan de betalingsverplichting te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn bent u over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd en zijn wij gerechtigd om de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Garantie en conformiteit
Bij ons heeft u recht op de wettelijke garantie van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de vermelde specificaties en kwaliteitseisen die u mag verwachten.

Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering, dan wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Lampen24.be is lid van BeCommerce en respecteert derhalve de BeCommerce-gedragscode. De gedragscode kan je terugvinden hier.

De ondernemer biedt te allen tijde enkel producten aan die zij aankoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het Meldpunt.

Wanneer de levering gebeurt door de bezorgpartner van Lampen24.be, kunnen we, als u dit wenst, gratis uw oude product meenemen, op voorwaarde dat u ons bij het plaatsen van uw bestelling contacteert via [info@lampen24.be] en op voorwaarde dat het terug te nemen product een gelijkaardig product betreft met vergelijkbare afmetingen. De consument heeft de mogelijkheid een gelijkaardig oud product met vergelijkbare afmetingen op te sturen maar de kosten en risico’s verbonden aan de verzending vallen ten laste van de consument.

 

Klachten
Als u een klacht heeft, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten (zie bovenstaande contactgegevens). Wij behandelen uw klacht zo snel mogelijk en u krijgt in ieder geval binnen 28 dagen een inhoudelijke reactie. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u deze ook voorleggen via het Europees ODR Platform. Daarnaast kunt u als consument terecht bij de Consumentenombudsdienst.

 

Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat de bescherming die u op grond van het dwingende recht van uw woonplaats geniet onverlet. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst met u worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar wij zijn gevestigd, namelijk het Amtsgericht Gießen (in Duitsland).

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan:

Lampenwelt GmbH
Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Duitsland

Telefoon: 02 588 14 88
E-mail: service@lampen24.be

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

- [Naam consumenten(en)]

- [Adres consument(en)]

- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.